The YOHO Hub

【新盤推介】The YOHO Hub 抽唔抽好?提供1870伙 詳細介紹、景觀分析、交通配套、未來規劃、入飛策略、回贈小貼士 (不斷更新)
地產商:新鴻基 / 香港鐵路
地址:元朗 朗樂路1號
單位數目:1030伙
呎數範圍:317′ – 1182′

雋薈 (SOYO)

【新盤推介】雋薈SOYO 市區龍床盤值得買?項目提供120伙 詳細介紹、景觀分析、入飛策略、回贈小貼士 (不斷更新)
地產商:俊和 | 益兆集團
地址:旺角 豉油街61至67號
單位數目:120伙
呎數範圍:152′ – 228′

映築 (The Harmonie)

【新盤推介】長沙灣 新盤 映築 開價平唔平?項目提供337伙 詳細介紹、景觀分析、入飛策略、回贈小貼士
地產商:恒基
地址:長沙灣 青山道233號
單位數目:337伙
呎數範圍:322′ -769′

柏瓏I (GRAND MAYFAIR I)

【新盤推介】錦上路鐵路新盤 買唔買得過?項目提供2200伙 詳細介紹、景觀分析、入飛策略、回贈小貼士
地產商:信和置業, 嘉華國際, 中國海外
地址:錦石路 錦田南錦河路29號
單位數目:2200伙
呎數範圍:350′-780′

MONACO MARINE

【新盤推介】MONACO MARINE 2022 啟德頭炮樓盤值得買?項目提供559伙 詳細介紹、景觀分析、入飛策略、回贈小貼士 (不斷更新
地產商:會德豐
地址:啟德 沐泰街10號
單位數目:559伙
呎數範圍:320′ – 710′

利奧坊

【新盤推介】利奧坊 第4期 上車盤 抽唔抽好? 提供704伙 開放式至二房 詳細介紹、景觀分析、入飛策略、回贈小貼士
恒基 / 恒隆
大角咀 深旺道5號
共614伙
呎數範圍:184′ – 800′